Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje a poskytnuté dokumenty použijeme pouze v souladu s platnou legislativou v rámci registračního procesu, následné obsluhy vás jako našeho zákazníka a v rámci usnadnění plnění případného budoucího smluvního vztahu. 

Zpracovávané údaje a postupy

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili oprávněné zájmy jak nás, tak vás jako našich zákazníků. 

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva, například pro identifikaci vaší osoby. Zpracováváme vždy jen takové osobní údaje, které nám předáte prostřednictvím tohoto registračního procesu, nebo v rámci pokračujícího obchodního vztahu.

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, vyhrazujeme si právo vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, neposkytnout.

Pokud to plnění našich obchodních vztahů a smluvních povinností nezbytně vyžaduje, Vaše zpracovávané osobní údaje mohou být předány třetí straně. Takovýto obchodní vztah je vždy ošetřen platnou smlouvou o mlčenlivosti (non-disclosure agreement) podle aktuálně platné legislativy. V případě zaměstnaneckého vztahu je pak mlčenlivost zajištěna dohodou o mlčenlivosti vyplývající z pracovní smlouvy, nebo z příslušných dodatků takovéto smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, Vaše osobní údaje zpracováváme vždy po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu. Doba archivace osobních údajů se řídí aktuálně platnou legislativou a nařízeními. Osobní údaje neaktivního inzerenta (nikdy nevložil inzerát) mohou být vymazány po 2 letech. Aktivní inzerent s běžícím obchodním vztahem pak po 3 letech, pokud příslušné právní předpisy a zákony nestanoví jinak, nebo neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Vaše údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského či obchodního rejstříku. 

Při zpracování vašich údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonech o ochraně osobních údajů, zákony upravujícími povinnost mlčenlivosti (např. občanským zákoníkem, zákonem o bankách či zákonem o pojišťovnictví) a antispamovým zákonem, který zabraňuje zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.
 
Zásady používání cookies na stránkách www.bazar.as
(dále jen „Zásady“)
 
TOVIA s.r.o.
Rantířov 139, Vyskytná nad Jihlavou, 588 41
IČO: 25312260
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24452
(dále jen „BAZAR.as“)
 
1. Úvod
1.1.    Tyto Zásady se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetové stránce https://www.bazar.as („Internetová stránka“) nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje společnosti BAZAR.as Tyto Zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.
1.2.    Tyto Zásady popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů Internetových stránek BAZAR.as a jak pomocí souborů cookies BAZAR.as získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.
1.3.    Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.
 
2. Co jsou cookies
2.1.    Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy do zařízení uživatele.
2.2.    Soubory cookies zejména:
      a)         slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webu;
      b)         umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
      c)         napomáhají zobrazovat na webu reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.
 
3. Účel používání cookies
3.1.    V rámci Internetových stránek používá BAZAR.as cookies za těmito účely:
      a)         udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby BAZAR.as byla při zobrazování Internetových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak informace relevantní pouze pro tyto uživatele;
      b)         základní nastavení Internetových stránek i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě;
      c)         marketingová aktivita jako například rozlišení uživatelů, kteří vstoupili na Internetové stránky, kde začali vyplňovat internetový formulář, ale jeho vyplnění a odeslání z nějakého důvodu nedokončili, s cílem následného oslovení takovýchto uživatelů.
 
4. Doba uchování cookies
4.1.    Cookies mohou být v počítači či jiném koncovém zařízení uživatele uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač či jiné koncové zařízení uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.
 
5. Typy cookies používané na těchto Internetových stránkách
5.1.    Tyto Internetové stránky ukládají tři kategorie souborů cookies:
      a)         soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťují funkce, nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele;
      b)         soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem, usnadňuje prohlížení Internetových stránek a současně zvyšuje výkon Internetové stránky;
      a)         analytické cookies, které shromažďují informace pro pochopení způsobu používání Internetových stránek jednotlivými uživateli.
5.2.    Ukládání souborů cookies dle písm. b) a c) předchozího odstavce je možné zakázat v nastavení prohlížeče (a případné používání cookies třetích stran je možné zakázat také pomocí odkazů v seznamu dle bodu 6.2). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce Internetových stránek nedostupné nebo nemusejí pracovat tak, jak by se očekávalo.
 
6. Cookies třetích stran
6.1.    Internetové stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které BAZAR.as slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách.
 
7. Nastavení prohlížeče
7.1.    Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:
       -         Chrome: support.google.com,
       -         Opera: help.opera.com,
       -         Firefox: support.mozilla.org,
       -         MS Internet Explorer / Edge: windows.microsoft.com,
       -         Safari: support.apple.com.
7.2.    Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.
 
8. Zpracování osobních údajů, další využití údajů získaných prostřednictvím Internetových stránek
8.1.    Společnost TOVIA s.r.o. prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných skrze používání cookies v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů a ukládání souborů cookies.
 
 
9. Sdílení informací
9.1.    BAZAR.as může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem BAZAR.as
 
10. Závěrečná ustanovení
10.11.    BAZAR.as je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto Zásad oznámí BAZAR.as uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.
10.12.    Zásady v tomto znění jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.
    

TOPlist