Podmínky užití portálu Bazar.as

Podmínky využívání služeb serveru Bazar.as.

1. TOVIA s.r.o. IČ: 25312260. Lipová 24, Jihlava, 586 01, C 24452  vedená  u Krajského soudu v Brně, dále jen Provozovatel.

2. Server Bazar.as umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

Na inzertním serveru Bazar.as je zakázána inzerce:
(Tento zákaz platí bez ohledu na Topování.)

 • nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků
 • hubnutí
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů
 • Emailingu a jiných bezpracných výdělků
 • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
 • kopírování CD, DVD
 • opakované inzerce stále stejného nového zboží
 • padělků, kopií, napodobenin
 • chip tuningu, powerboxů, diagnostických sad, apod.
 • dokladů, diplomů a technických průkazů
 • pohonných hmot
 • livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
 • erotických inzerátů
 • půjček, oddlužení, úvěrů a hypoték
 • léků, drog a potravinových doplňků
 • cigaret


3. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Bazar.as nebo dobrými mravy.

4. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Bazar.as.

5. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 12 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.

6. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bazar.as ani za způsob jakým služby Bazar.as využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazar.as. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb zdarma-bazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

11. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Bazar.as věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Bazar.as mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

12. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

13. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Bazar.as nabízí.

14. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

15. Diskuze a komentáře. Toto je neredigovaná a nemoderovaná diskuse čtenářů serveru Bazar.as. Redakce ani provozovatel serveru Bazar.as za obsah jednotlivých příspěvků nenese zodpovědnost. Veškerou trestněprávní odpovědnost jakož i odpovědnost podle dalších právních předpisů nese výhradně autor příspěvku.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel Bazar.as si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

17. Obecná pravidla

 • Text musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou povoleny. Nesmí chybět diakritika, velké písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci.
 • Slova se nesmí mezi jednotlivými řádky dělit. Text titulku a popisku však může bez nutného ukončení věty navazovat.
 • V inzerátu se nesmí nadměrně opakovat slova - jedno slovo nebo fráze dvakrát za sebou nebo jedno slovo či fráze čtyřikrát v inzerátu.
 • Inzerát nesmí vyzývat ke kliknutí, například frází "klikněte zde". Text musí dávat smysl i bez uvedení viditelné URL adresy.
 • Inzerát nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.
 • Klíčová slova musí souviset s textem inzerátu a s obsahem cílových stránek.
 • Obsah cílové stránky nesmí být v rozporu s dobrými mravy nebo jiným způsobem podvodný a nemorální.
 • Cílová URL musí být funkční a v souladu s českými zákony a ústavou ČR. Reklamní kampaň může zakládat pouze provozovatel stránky, na kterou inzerát cílí, nebo jím pověřená osoba.
 • Uživatel musí mít možnost vrátit se zpět kliknutím na tlačítko Zpět.
 • Nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placenou reklamu.
 • Zobrazení obsahu cílové stránky na sociální síti Facebook, musí být veřejně dostupné a nesmí být podmíněno registrací nebo přihlášením.
 • Nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automaticky spouštět stahování souboru (.pdf, .doc, .avi, .exe, .csv, .xls a jiné) či instalaci software.
 • Inzerát nesmí obsahovat vulgární výrazy. Slangová a nespisovná slova jsou povolena.
 • Text inzerátu musí být psán v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce.
 • Jazyk textu inzerátu musí odpovídat jazyku všech klíčových slov v sestavě. Shoda s jazykem cílové stránky není vyžadována.
 • Veškeré zmínky v textu inzerátu o cenách, cenových garancích, slevách, akcích, nabídkách, půjčkách, případně že je něco zdarma, musí být pravdivé, uvedené přímo na cílové stránce a nepodmíněné.
 • Obecné zmínky nesmí mít více než jeden přívlastek jako například - "skvělé nízké ceny".
 • Zmínka o dopravě zdarma může být na webu dostupná maximálně na 2 kliknutí z cílové stránky.
 • Pokud inzerát obsahuje informace o výši půjčky, musí tato částka být zmíněna na cílové stránce. Může být také vyčíslena formou rozsahu výše poskytovaných půjček na cílové stránce.
 • Omezený počet znaků musí být dodržen bez vypouštění mezer, čárek nebo jiných znaků.
 • V titulku se nesmí vyskytovat vykřičník, v popisku je možné použít pouze jeden vykřičník.
 • Řádek nesmí začínat pomlčkou, interpunkčními znaménky nebo netypickými znaky.
 • Za tečkou, dvojtečkou, čárkou, otazníkem, středníkem a vykřičníkem je nutné psát mezeru. U pomlčky se dělá mezera po obou stranách, u závorek pouze na vnější straně.
 • Není povoleno prokládání znaků, nadměrná interpunkce a užití emotikonů či nestandardních znaků jako například →, ♣, ¦, ♠ a podobně.
  • Znak ® (registrovaná obchodní značka) můžete u názvu vaší společnosti uvést, pokud je obchodní značka takto zapsána v rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví.
  • Provozovatelé stránek Bazar.as neručí za žádné škody vzniklé používám portálu nebo při vaření receptů. Nenesou také zodpovědnost za recepty uveřejněné na stránkách, ani za gramatické či jiné chyby. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku.

  • Provozovatelé stránek si vyhrazují právo nepřidat jakýkoli inzerát, smazat již přidané inzeráty, smazat nevhodné komentáře, příspěvky v diskusi a uživatelské účty bez písemného upozornění.

  • RSS kanály serveru Bazar.as jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování nebo další šíření RSS kanálů serveru Bazar.as bez předchozího písemného souhlasu Bazar a.s. není dovoleno.

 • Pokud dojde k porušení pravidel, mohou administrátoři Bazar.as inzerát, hromadný import nebo účet zablokovat. Všechny inzeráty jsou kontrolovány nejen po jejich vytvoření, ale také v průběhu samotné inzerce.
Obsah a změny záznamů:

Obsahem a ani formou nesmí prezentace poškozovat či ohrožovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob, nesmí nabádat k rasové či náboženské nesnášenlivosti, nesmí obsahovat pornografii ve všech formách včetně erotických projevů, nesmí útočit na dobrou pověst jiných osob, či na jejich dobré pověsti parazitovat.

Zadavatel odpovídá za to, že jím dodané podklady nebudou zavirovány či jinak způsobilé internetový portál provozovatele znehodnotit či poškodit a to pod sankcí vymazání prezentace z internetového portálu a náhrady takto vzniklé škody.

Fotografie a logo firmy musí mít autorská práva firmy. Zadavatel, firma odpovídá za technickou i právní bezchybnost prezentace jako celku a to co do jejího obsahu i formy jednotlivých podkladů, včetně textové části a jejich překladů.

Změnou záznamů se rozumějí výměna podkladů, obrázků, nebo URL adresy. Jiné změny jsou možné jen se souhlasem provozovatele.


Ochrana osobních údajů:

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Dále pak tato stránka apoužívá službu Zoho SalesIQ více na Zoho SalesIQ - Terms Of Use

Ochrana soukromí dětí

Aktivně nechceme sbírat informace o dětech. Dále aktivně nevytváříme zájmové segmenty specificky vytvořené pro cílení dětí.

Sběr informací

Sbíráme o Vás informace ve chvíli, kdy využijete interaktivní prvky, které spoléhají na Vaše personalizované odpovědi, nebo ve chvíli kdy od nás žádáte o odpověď na Vámi zadaný dotaz, nebo ve chvíli, kdy komentujete aktivně Vy a vstupujete do vzájemné komunikace s naší společností. Informace, které sbíráme, jsou omezené pouze na ty, které potřebujeme k poskytování konrétní služby, o kterou jste požádali. Nezískáváme žádné citlivé informace, jako jsou Vaše politické a náboženské názory, etnický původ, sexuální preference, zdraví nebo jakékoliv jiné citlivé údaje. Například pokud jste se zaregistrovali k našemu webu nebo jste vložili poptávku na služby naší firmy případně i pracovní pozici v naší fy skrze tyto stránky, použijeme k odpovědi na Váš požadavek pouze tu emailovou adresu, kterou nám poskytnete. Bez Vašeho výslovného souhlasu nepoužijeme Vaše kontaktní údaje pro žádné další účely.

Další ujednání:

Platby mobilbonus

Poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro jednotlivé platební metody, konkrétně platby pomocí platebních karet, zajišťuje pro poskytovatele společnost MobilBonus s.r.o. (dále jen „MB“), sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava, IČ: 26935830.

Platební metodu online bankovní převod zajišťuje MB ve spolupráci se společností PayU Czech Republic, s.r.o., sídlo Karolinská 650/1, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 24129119. MB poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno.

Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na MB prostřednictvím telefonické linky +420 777717535 (po-pá 08 – 16h) nebo pomocí emailové podpory na adrese help@mobilbonus.cz, či písemně na adresu sídla. Uživatel se může obrátit také přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu. 

 

TOPlist